מילון מונחים העוסקים נדלן

אישור עקרוני
אישור ראשוני ובלתי מחייב המקנה מושג על גובה ההלוואה שניתן לקבל.

אדמות מינהל
21 מיליון דונם - 93% משטחה של ישראל - נמצאים בבעלות המדינה ובפיקוח וניהול מינהל מקרקעי ישראל

אופציה במקרקעין
זכות למימוש רכישת מקרקעין, שאותה מעניק בעל נכס לרוכש פוטנציאלי. האופציה ניתנת בכתב. מוגדרים בה תנאי העיסקה והיא מוענקת לתקופת זמן מוגבלת מראש.

אחוזי בנייה
שטח נכס המותר לבנייה, המבוטא כאחוז משטח הקרקע שעליו נבנה הנכס. אחוזי בנייה נקבעים בתוכנית בניין ערים ולכל אזור או אתר יש אחוזי בנייה הרלוונטיים לגביו.

אחוז מימון
שיעור המימון של הבנק בעסקת הרכישה, ביחס לשווי הנכס הנרכש.

איטום
תחום ההגנה על הבניין מפני רטיבות וחדירת מים. האיטום מתבטא גם בתכנון נכון של פרטי הבניין, כגון פתחים, תעלות מים בחלון ספי יציאה ועוד

ביטוח
אמצעי להבטחת תשלום פיצויים על ידי גוף כלשהוא במקרה אסון כגון: אובדן רכוש בשל גניבה/שריפה ואובדן חיים. הביטוח מתאפשר על ידי הפקדת כספים למבטח, המשמשים לפיצוי הנפגע בעת האסון.

ביטול משכון
פעולת הודעה של הבנק לרשם המשכונות על מחיקת מישכון הזכויות של הלווה בנכס, וזאת לאחר שהלווה עמד בכל התחייבויותיו כלפי הבנק וסילק את ההלוואה, או רשם משכנתא בלשכת רישום המקרקעין.

בעלות
הזכות להחזיק בנכס מקרקעין, להשתמש בו ולבצע כל עסקה או פעולה משפטית המותרת בחוק.

בטוחה
ביטחון לתשלום הלוואה על נכס ריאלי או כספי. הביטחון שועבד לבנק להבטחת פירעון של חוב, כך שהבנק יוכל לממש את הנכס אם הלווה אינו משלם את החוב.

בנייה עצמית
בנייה בפיקוח וניהול בעל הבית. כוללת את תכנון הבנייה, התקשרות עם הרשויות השונות ועם בעלי מקצוע ופיקוח על תהליך הבנייה. מוזילה את בניית הבית בכ-25%.

גרירת משכנתא
החלפת הנכס המשועבד לבנק כבטוחה להלוואה, בנכס אחר שישועבד לטובת הבנק.

גוש
שטח קרקע, המכיל בתוכו חלקות לבנייה או לצרכים אחרים, כמו גינות או מבני ציבור

דמי מפתח
תשלום חד פעמי, המהווה חלק קטן ממחיר הנכס, המשולם בעת רכישת זכויות בנכס

דמי רישום משכון
אגרה הנקבעת ע"י משרד המשפטים לרישום המשכון ברשם המשכונות.

דו"ח אפס
דו"ח הנערך על-ידי שמאי מקרקעין, ובו מתואר מצב נכס מקרקעין מנקודת מבט כלכלית פיננסית.

דירת יחיד
דירה שבעליה מתגורר בה ובמשך 4 שנים מיום מכירתה לא היו בבעלותו דירות נוספות, לקריאה נוספת: דירות למכירה בנתניה

דמי הסכמה
משולמים למינהל מקרקעי ישראל בעת העברת זכויות בקרקע. מוכר הקרקע נדרש לשלם 35% מהרווח הריאלי על המכירה.

דף מידע
בעל זכויות במגרש או כל מתעניין אחר רשאים לקבל בתוך 30 יום מהוועדה לתכנון ובנייה או מהרשות המקומית מסמך ובו המידע הדרוש לצורך קבלת היתר בנייה (או לצרכים אחרים

הודעת משכון
הודעה חתומה ע"י בעל הזכויות בנכס, שהבנק מעביר לרשם המשכונות, ובה נאמר שבעל הזכויות בנכס ממשכן את זכויותיו בנכס הנקוב בהודעה ולתקופה הנקובה בהודעה, לטובת הנושה (הבנק), ומבקש מהרשם לבצע רישום בהתאם. הודעה זו נחתמת כבטוחה להלוואה ומאפשרת לבנק זכות לממש את הנכס, אם וכאשר הלווה לא יעמוד בהתחייבויותיו

הלוואה עומדת
הלוואה שהלווה אינו מחויב בתשלומים בגינה לתקופה מוגדרת מראש.

הלוואת גישור
הלוואה לתקופה קצרה יחסית (כשנתיים), המיועדת לגשר על הפער בין מועד התקבולים ממכירת דירה לבין מועד התשלומים על רכישת דירה חדשה.

לוואת זכאות
הלוואה הניתנת מכספי תקציב המדינה, שתנאיה נקבעים על ידי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר. ההלוואה ניתנת על פי תעודת זכאות שמנפיק משרד הבינוי והשיכון ובה פירוט היקף הזכאות ותנאיה.

הסבת ביטוח
שיעבוד זכויותיו של לווה, שבוטח שלא באמצעות הבנק, לטובת הבנק.

הסרת שיעבוד
מחיקת רישום שיעבוד על נכס, שהיה רשום לטובת הבנק, לאחר סילוק ההלוואה שהנכס שימש לה כבטוחה.

הערת אזהרה
רישום בספרי המקרקעין (ראה טאבו), שנועד לציין כי בקרקע מסוימת או בנכס מקרקעין (דירה, משרד וכו`) בוצעה עסקת מקרקעין שאיננה מאפשרת ביצוע עסקאות נוספות, אלא בהסכמת יוזם רישום ההערה.

היוון
חישוב הערך הנוכחי (בהווה) של סך התשלומים או התקבולים העתידיים על קרקע מינהל, בניכוי ריבית דריבית. מהווה בעצם פטור מדמי חכירה שנתיים ומאפשר בתשלום אחד לקבל את הזכויות על קרקע מוחכרת.

היטל השבחה
תשלום שגובה רשות מקומית מבעל נכס מקרקעין בגין עלייה בערך הנכס, הנובעת משיפור בזכויות הבנייה, הגדלת אחוזי בנייה מותרים או שינוי ייעוד הקרקע. בגובה 50% מערך ההשבחה ומשולם בעת מימוש הזכויות על-ידי בעל המקרקעין.

היתר בנייה
רישיון הניתן על-ידי ועדה לתכנון ובנייה (מקומית, מרחבית או מחוזית), שבלעדיו לא ניתן לבנות.

הלוואת גישור
הלוואה מיועדת למי שעומד לקבל סכום כסף, אך נזקק כרגע לסכום כסף לתשלום כלשהו. ההלוואה נועדה לגשר על הפער בין שני המועדים והיא מאפשרת מימון מיידי

זיכרון דברים
הסכם מקדמי בכתב אשר נחתם בין צדדים לעסקת מקרקעין עד לחתימת חוזה מפורט ביניהם, וכל עוד לא נחתם החוזה יש לו תוקף מחייב לכל דבר ועניין.

חכירה
שכירות לתקופה שלמעלה מחמש שנים (ראה שכירות)

חכירה לדורות
שכירות לתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנים (ראה שכירות)

חכירת קרקע מהמינהל
זכות להשתמש ולבנות על הקרקע בחכירה (מעין שכירות) ל-49 או 99 שנה

טאבו
לשכת רישום המקרקעין, בה רשומים פרטי המקרקעין בישראל והזכויות בהם.

טופס מש"ח
טופס שבאמצעותו נדרשים צדדים לעסקת מקרקעין לדווח על העסיקה לשלטונות מס שבח מקרקעין תוך פרק זמן הקבוע בחוק.

טופס 4
טופס לגמר הבנייה. ניתן בשלב שבו הסתיימה בניית הבניין והוא כבר מוכן לאכלוס

כושר החזר
מידת יכולתו של לווה לעמוד בסכום ההחזר החודשי של ההלוואה, לאורך זמן, כנגזרת מסך כל הכנסותיו הפנויות ואומדן הוצאותיו השוטפות.

לוח שפיצר
לוח סילוקין בשיטת הקו הישר, המעריך את סכום ההחזר החודשי הקבוע.

מדד המחירים לצרכן
מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושרותים המהווה סל צריכה של משפחה ממוצעת. מדד המחירים לצרכן מתפרסם ב - 15 לחודש.

מדד הדיור
המשקף את השתנות המחירים הענף הדיור.

מט"ח
מטבע חוץ, מטבע המונפק על ידי מדינה זרה.

מימוש נכס
מכירת נכס המשועבד לטובת הבנק לשם פירעון חובו של הלווה

מס מכירה
מס המוטל על מכירת זכות במקרקעין ומחושב כאחוז מסויים ממחיר העסקה. דירת מגורים הפטורה מתשלום מס שבח פטורה גם מתשלום מס זה.

מס רכישה
מס המוטל על הרוכש זכות במקרקעין

מס שבח
מס המוטל על רווח הוני שנצמח מעליית ערך הנכס בין מועד הרכישה לבין מועד המכירה, ומשולם בעת המכירה. (כאשר הדירה משמשת למגורים חל פטור מתשלום מס זה)

מקרקעין
קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע זולת מחוברים הניתנים להפרדה

משכנתא
שיעבוד של נכס מקרקעין שנעשה ע"י בעל הזכויות במקרקעין לטובת הבנק, כבטוחה לקבלת הלוואה.

מבנה טרומי
סוג בנייה הנבנה על-ידי אלמנטים מוכנים מראש, המובאים לאתר הבנייה להרכבה.

מפרט טכני
פירוט בכתב של עבודות הבנייה, החומרים, טיבם וכו'. כל הרשום בפרט הטכני מחייב ביצוע.

מתווך
איש ביניים המקשר בין מוכר נכס מקרקעין לבין קונה פוטנציאלי. תמורת עבודתו גובה המתווך עמלה שעומדת ברוב המקרים על 2% משווי העסקה שנחתמה.

נכס מניב
נכס מקרקעין כגון מגרש, משרד, אולם תעשייה, אולם מסחר או דירת מגורים, המושכר בחוזה לתקופה ארוכה ומייצר הכנסה קבועה לבעליו, צמוד למדד המחירים לצרכן או לדולר

נסח רשום
מסמך רשמי של משרד המשפטים, המעיד על מצבו המשפטי של נכס מקרקעין. בנסח ניתן למצוא רישום בעלות ושעבודים על הנכס, עיקולים, צווי בית משפט, חוזי חכירה והערות אזהרה.

ניקוד
אחוז הזכאות שמעניק משרד השיכון לזכאים חסרי דירה. נקבע על-פי מספר אחים ואחיות, מקום יישוב, מספר שנות נישואים וילדים, וותק בארץ.

ערך של נכס מקרקעין
ערכו של נכס מקרקעין נקבע לפי נתונים כלל-ארציים ולאומיים, כגון מצב כלכלי במשק, כוח הקנייה של המטבע המקומי, עתודות קרקע לבנייה, גידול באוכלוסיה ונתונים דמוגרפיים שונים.

פרי פסו
"פירושו "דרגה שווה". שיעבוד המקרקעין למספר נושים. השיעבוד יכול להיעשות בדרגות שונות ושוות. אם נרשמה משכנתא ראשונה לבנק א' ומשכנתא בדרגה שנייה לבנק ב' - יפרע בנק א' ראשון את חובו ממימוש הנכס ורק אח"כ יפרע גם בנק ב' את חובו מהסכום שנותר, אם נרשמה משכנתא בדרגה שווה לשני הבנקים - אזי שניהם יפרעו ביחד את החוב ממימוש הנכס, בהתאם לסכום המימון שנתנו.

פאושלי
חוזה בין יזם לקבלן שבו לא נמדדות הכמויות של העבודה, אלא נקבע מחיר סופי על-פי קריטריונים שונים, כגון השטח, רמת גימור וכו'.

פרוגראמה
תיאור דרישות המזמין-יוזם, המאפשר לאדריכל להכין את התוכניות הראשוניות לאישורו של המזמין

פרמיה
תשלום חודשי/שנתי המשולם בתמורה לקבלת כיסוי ביטחי המעוגן בפוליסה. פירוש נוסף - סכום כסף או שווה כסף הניתן כתוספת על הערך הנקוב של מניה פירוש נוסף - סכום כסף או שווה כסף הניתן כתוספת על הערך הנקוב של מניה לדוגמא אם יש לנו מניה המניבה תשואה של 2% מהערך הנקוב שלה, הפרמיה תהיה הערך הכספי של שני האחוזים הללו

פרומיל
אחד לאלף, אלפית האחוז. הפרומיל משמש עזר לחישוב התשלום הביטוחי (פרמיה). לדוגמא - כיום מחושב התשלום השנתי של ביטוח הנכס לפי 2.1 פרומיל מסכום הביטוח (פחות או יותר), כלומר, אם ניקח את סכום הביטוח ונכפיל אותו ב- 0.0021 נקבל את התשלום השנתי

פרצלציה
חלוקה מחדש של מגרש אדמה משותף לכמה בעלים, לחלקות המיועדות לבנייה

קבלן רשום
קבלן הרשום בפנקס הקבלנים אצל רשם הקבלנים, בהתאם לסיווג שהוא נכלל בו, לפי יכולתו המקצועית והכספית. כל השאר - חאפרים.

קומה מפולשת
קומת עמודים מקורה, אך פתוחה בצדדים. בניינים כאלה מסוכנים במיוחד בעת רעידות אדמה.

ריבית
התשלום הכספי שמשלם הלווה למלווה עבור מתן הרשות להשתמש בכספו לתקופת זמן מוגדרת.

ריבית אפקטיבית
שיעור הריבית השנתי, המביא בחשבון גם את הריבית דריבית המתווספת בתקופת ההלוואה

ריבית דריבית
ריבית מצטברת, ריבית נדחית על פני זמן ואינה משולמת באופן שוטף, אלא מצורפת להלוואה המקורית לצורך חישוב יתרת ההלוואה לאותה נקודת זמן.

ריבית פריים
הריבית הנקבעת אחת לחודש על ידי בנק ישראל. ריבית זו הינה הריבית הבסיסית לאשראי לא צמוד.נגיד בנק ישראל מודיע על שיעור הריבית ביום שני הקודם ליום חמישי האחרון בחודש, ורק ביום חמישי נכנס השינוי לתוקף.

רשם מקרקעין
המופקד על לשכת רישום המקרקעין במשרד המשפטים, שתפקידה לנהל רישום זכויות, בעלות, חכירה ושעבודים במקרקעין, מידע זה עומד על ידה לרשות הציבור.

ריבית קבועה
הריבית במשכנתא נשארת קבועה למשך כל תקופת ההלוואה, ההחזר החודשי קבוע וצמוד למדד

ריבית משתנה
הריבית שלוקחים בתחילת ההלוואה תקפה עד לנקודת היציאה הבאה (מועד שבו אפשר להחזיר את ההלוואה). בנקודת היציאה, הריבית תשתנה על-פי הריבית שאת אופן חישובה מקבלים בבנק כבר טרם ביצוע ההלוואה. נקודות יציאה בהלוואת המשכנתא יכולות להיות פעם בשנה, כל שנתיים, כל שנתיים וחצי או כל חמש שנים.

שכירות
זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם שלא לצמיתות.

שטר-מכר
מסמך המעיד על ביצוע עיסקה של מכירת זכות בעלות בנכס מקרקעין, הנחתם על ידי הצדדים לעיסקה ומשמש אסמכתא לרישום הזכויות על שם הבעלים החדש בלשכת רישום המקרקעין.

שטר מכר
תעודה שמנפיק רשם המקרקעין, המעידה על העברת זכויות במקרקעין מאדם לאדם בתמורה, או שלא בתמורה. בשטר המכר מצוינים פרטי הזיהוי והתיאור של נכס המקרקעין, פרטי הזיהוי של הצדדים לעיסקה.

שיחלוף
עיסקת חליפין במקרקעין. עיסקה שלפי תנאיה נמכרת דירה במטרה לרכוש דירה טובה יותר, וכך ניתן פטור ממס שבח, לפי ועדת רבינוביץ'.

שליכטה
השכבה העליונה ששמים לאחר הטיח ולפני הצבע.

תב"ע
תוכנית בניין עיר, שאליה כפופות כל תוכניות הבנייה המאושרות.

תשתית
כלל המערכות הציבוריות שמניחה רשות לקראת בנייה, כגון ביוב, חשמל ומים, כבישי גישה לאזור ולמגרש

*המחירים המצוינים במודעות המופיעות באתר הנם נכונים ליום פרסומם ויתכן ויחולו בהם שינויים בהתאם לשינוי בעלי הנכסים.

נשמח לעמוד לרשותכם

אלון ראובן - מנכ"ל ובעלים מנהל מחלקת שוק ההון ונכסים מניבים
alon@alonestate.com 054-7347349
איציק אטס מחלקת משרדים/מסחר/
לוגיסטיקה/תעשייה

itsik@alonestate.com 050-5389555

או חייגו למשרדנו:08-9256126

פקס:08-9256125

כתובת:המלאכה 2, אזור תעשיה צפוני, לוד

מירי אלון מנהלת מחלקת מגורים פרויקטים חדשים miri@alonestate.com 054-6250170

פיתוח האתר